KFD’s programmer og udvalg

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg og programmer til at varetage forskellige opgaver i dommerklubbens regi. Nedenfor kan du se en beskrivelse af den enkelte program eller udvalg.


Talentprogrammet arbejder med, at gøre KFD's talenter endnu bedre dommere og forberede dem på de fremtidige forventninger til et talent.

Talentchefen for KFD's talentprogram er Kasper Madsen, som kan kontaktes på talent@fodbolddommer.dk.

Nedenfor kan du læse om baggrund, formål og værdier.

Baggrund, formål og værdier

Kravene til en talentdommer har ændret sig. Med DBU’s strukturerede talentudvikling er der behov for at ruste KFD’s talenter endnu bedre til at begå sig i dette regi. En god fysisk træningstilstand samt et overbevisende teoretisk overblik er en forudsætning for overhovedet at kunne komme i betragtning til at være DBU talent, og derudover skal talentet besidde leder- og kommunikationsevner på, såvel som uden for, banen.

Det er altså langt fra kun kompetencerne på banen, der afgør talentets potentiale. Fremover skal KFD’s talenter bygges både på teori og fysik, men også personlighed og lederskab.

Talentchef og talentmentorer i stedet for et talentudvalg

KFD har opbygget sin talentudvikling til at modsvare dette. Vi har lavet et koncept, der er dynamisk og målrettet det enkelte talents behov. Der er udnævnt en talentchef, som har ansvaret for at koordinere aktiviteterne sammen med en række rutinerede dommere, som fungerer som talentmentorer. Kommunikationen til DBU K og KFD’s bestyrelse varetages også af talentchefen, suppleret af talentmentorerne.

Hvert talent har tilknyttet en mentor, der er den primære kontaktperson til talentet. Dette koncept er inspireret af UEFA’s talentprogram, som bruger netop denne konstellation. Talentmentorerne har typisk en elitedommerbaggrund selv, eller som minimum mange års dommererfaring på højere niveau.

En dynamisk talentmasse

Talentprogrammets størrelse er udelukkende afhængig af antallet af relevante talenter. Der kan således være 20 eller to talenter, alt efter den aktuelle vurdering af talentmassen.

Der er ingen fast mødefrekvens i traditionel forstand, men i stedet sættes der specifikke samlinger op, hvis der på tværs af gruppen er behov for input, ligesom der sikres social balance i talentgruppen ved jævnlige fælles møder. Aktiviteterne består af de klassiske elementer som inspiration til fysisk træning, video-sparring, eller det kan være helt nye tiltag, som skræddersyes enkelte talenters behov.

Der er ikke nødvendigvis tale om hele gruppen af talenter, der mødes hver gang, men en dynamisk mængde af talenter, hvis udvikling koordineres af talentchefen på baggrund af mentorernes tilbagemeldinger, men varetages af en række ressourcepersoner i KFD.

Erfarne dommere er den primære kapacitet i talenters udvikling, og energien og indsatsen skal kanaliseres over i disse relationer frem for gennem passive møder, der ikke nødvendigvis afspejler talenternes behov. Således skal mentor og talent sørge for dynamikken i talentets ’daglige’ udvikling.

KFD vil have, at det enkelte talent tager hånd om og ansvar for egen udvikling.

Ansvaret hos talentet selv

Et kardinalpunkt i talentprogrammet er, at ansvaret for talentets udvikling helt entydigt ligger hos talentet selv. Dette stiller langt større krav til talenternes deltagelse, og det er et ufravigeligt krav til deltagelse, at talentet dedikerer sig til talentprogrammet. Talentet indgår derfor en konkret skriftlig kontrakt med KFD ved sin indtræden i talentprogrammet.

Talentet skal endvidere selv løbende overvåge sin egen udvikling samt vurdere, hvordan styrker og svagheder udvikler sig over tid. Mentoren kan så inspirere og vejlede i, hvordan disse kompetencer kan udvikles, men på intet tidspunkt skal talentet forvente, at mentoren kommer med hverken fuldstændig identifikation af problemer eller færdigpakkede løsninger på det. Selvrefleksion på baggrund af inspiration bliver derfor et bærende punkt i talentudviklingen – præcis ligesom i DBU-regi såvel som i UEFA-regi.

KFD vil gerne skabe talenter, der fra dag ét i DBU-regi føler sig på hjemmebane.

Nye fokusområder

Udviklingen af talenterne kommer til i endnu højere grad at fokusere på de sociale og kommunikative kompetencer end tidligere. Således har KFD fjernet sig fra eksempelvis at undervise talenterne i teori, til at stille krav om, at talenterne selv, evt. i grupper, har læst på teorien og er i stand til at fremlægge en given teoretisk problemstilling på en overbevisende måde.

Disse kommunikative og sociale egenskaber er uundværlige for talentets udvikling til DBU-niveau, hvor talenterne blandt andet skal vise, at de kan indgå i selvkritiske og engagerede diskussioner. Og derfor prioriteres dette i talentarbejdet.

Ansøgning, optagelse og løbende evalueringer

Optagelsen af talenter sker ikke på årlige eller halvårlige datoer, men fra dag til dag. Modsat vil et talent, som ikke tilstrækkeligt dedikerer sig til arbejdet, eller hvis udviklingskurve ikke fortsætter, blive frigjort fra samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Programmet har dermed ikke en forhåndsdefineret begyndelse og slutning, men er en løbende opkvalificering af talenter i KFD, hvor folk bliver inddraget og udsluset alt efter potentiale og udvikling.

Talenterne sparrer løbende, med udgangspunkt i log-bøger, selvrefleksion og -analyse, med talentchefen og mentoren, således at vedkommende konstant har et overblik over sin egen udvikling. Alle parametre kommer i spil i evalueringen af talentet: Alder, fysik, engagement/initiativ, udviklingskurve og -parathed, seriøsitet, social kompetence, dommerfaglig intelligens, potentiale i de førnævnte parametre osv. Den konstante evaluering af talentet og behovet for konstant udvikling modsvarer kravet til en dommer på topplan.

Årlige evalueringssamtaler giver status på udviklingen, og her forventningsafstemmes det fremtidige samarbejde.

Værdier og formål

KFD’s talentprogram har som mål at blive kendetegnet ved åbenhed og ærlighed om talentets potentiale, og talentchefen vil sørge for en tæt dialog med dommerudvalget for at holde dem informeret om talenternes indsats for egen udvikling. Formålet med talentprogrammet er at realisere det enkelte talents potentiale og derigennem skabe topdommere til KFD.

KFD forventer, at talenterne skal være bevidst om og ydmyge omkring eget talent i de sociale relationer, samtidig med at man udvikler det på det faglige plan på banen. KFD skal ikke bremse dem, der har muligheder for at nå til tops med karrieren, for de vil derfra være ambassadører for KFD, men KFD forlanger, at de ikke glemmer hvor de kommer fra!

Ud over at dyrke sit talent skal talentet huske det fællesskab, han er kommet fra, og bruge tid på at give tilbage til kommende talenter i KFD.

Her kan du læse mere om, hvordan en talentprofil ser ud.

Her kan du læse mere om optagelsesproceduren.

Aktivitetsprogrammet består af et aktivitetsudvalg, som skaber aktiviteter af social karakter for alle dommere.

Du kan se alt om aktivtetsudvalget her.
Arrangerer den årlige udvekslingstur til Færøerne.
KFD’s sikkerhedsprogram arbejder med at sikre dig som dommer, hvis du kommer ud for vold eller andre ubehagelige episoder i forbindelse med dit dommervirke. Du kan læse mere om programmet under "Vold mod dommeren".