KFD
Nyheder

Nu åbnes der for ansøgning til KFD’s talentarbejde

Har du lyst til at være en del af dette arbejde under ledelse af talentchef Kasper Madsen i samarbejde med en række mentorer og KFD’s bestyrelse m.fl., har du nu chancen.

I henhold til nedenstårende skal du som ansøger sende en motiveret ansøgning til talentchefen på talent@fodbolddommer.dk senest den 12. oktober 2023. Talentchefen vil herefter vurdere – evt. efter afholdt samtale – om ansøgeren kan tilbydes en plads i talentarbejdet. Har du modtaget udviklinger, skal minimum de seneste 3 udviklinger medsendes. Du bør i ansøgningen komme med en stillingtagen til disse udviklinger, herunder en analyse af, hvordan du fremadrettet vil arbejde med de væsentligste udviklingspunkter, som du har fået at vide.

Optagelses procedure:
KFD’s talentprofil er udgangspunktet for, hvem vi leder efter. Det kan være, at ikke alle evner er fuldt udviklede, men det er et helt ufravigeligt krav, at talenter arbejder målrettet på at kunne leve op til denne beskrivelse. Hvis du efter at have læst talentprofilen mener, at du kan og gerne vil indgå i talentprogrammet, kan du ansøge om det. Bemærk, at der ikke ledes efter talenter på et vist indrangeringsniveau – det kan være såvel DS’ere som ikke indrangerede. Det kan være dommer-fokuserede som linjedommer-fokuserede, og det kan naturligvis være mænd såvel som kvinder.

Henvend dig til talentchefen med din skriftlige ansøgning, hvis du vil i betragtning til talentprogrammet.

Der er ingen formkrav til ansøgningens indhold, men er du blevet udviklet indenfor det seneste år, så vedlæg disse. Har du fået en vejleders skriftlige feed back indenfor det seneste år, så vedlæg dem. Og forhold dig så ellers i din ansøgning til, hvorfor du mener at kunne passe på profilen som et talent for KFD.

Talentchefen vil gennemgå alle ansøgninger og evt. rådføre sig med repræsentanter fra KFD, udviklere, vejledere og bestyrelsen.

Alle ansøgere vil få et konkret begrundet svar, og der vil evt. blive indkaldt til samtaler forinden endelig optagelse i talentprogrammet, ligesom der kan blive tale om en varslet teoretisk og/eller fysisk test.

Talentprofil
Først og fremmest skal talentet have en passende alder, der gør det realistisk muligt at komme helt til tops og blive international dommer. Dog kan der dispenseres for dette, såfremt et åbenlyst talent kan blive elitedommer i en årrække, uden dog at have alderen til at blive international dommer. Da alder dog er et væsentligt parameter i DBU, vil KFD’s talentressourcer som udgangspunkt blive brugt på de dommere, der har alderen til at nå helt til tops.

Nedenstående talentprofil er beskrevet inden for fire kompetenceområder: Lederegenskaber, social kompetence, fysik og lovkendskab. Derefter følger tre specifikke egenskaber for linjedommer-talenter.

Talentdommeren skal have, eller gennem udvikling kunne få, følgende fire kompetencer:

Lederegenskaber, dvs. eksempelvis
– Være proaktiv/forudseende
– Have beslutningsevne
– Besidde mod – at turde træffe også vanskelige beslutninger
– Have stærke verbale kommunikationsevner – på såvel som uden for banen
– Have stærke skriftlige kommunikationsevner – klart og tydeligt dansk
– Indeholde menneskekendskab/empati
– Mestre konflikthåndtering/konfliktløsning
– Have humor og selvironi – på såvel som uden for banen
– Have balanceret selvtillid, selvværd, selvindsigt og være selvkritisk
– Have evne til at motivere andre og skabe fællesskabsfølelse
– Kunne samarbejde under alsidige og situationsbestemte vilkår og med en flerhed af personligheder – herunder også at indordne sig
– Have administrative kompetencer – ting afleveres til tiden uden fejl
– Have en vis fremmedsproglig indsigt – især hvad angår engelsk, men også gerne skandinavisk og tysk
– Være udviklingsparat og indstillet på løbende at videreudvikle sig som dommer
– Tage ansvar for egen udvikling, fagligt og personligt, og støtte op om kollegers tilsvarende udvikling.

Social kompetence, dvs. eksempelvis
– Til enhver tid efterleve indgåede aftaler, uden tøven eller tvivl
– Være velforberedt til samtlige møder og samlinger
– Udstråle interesse og ekstraordinært engagement for de dommerfaglige og sociale begivenheder, der præsenteres
– Vise dedikation over for fællesskabet i KFD ved at tage aktiv del i det frivillige arbejde – også uden at være blevet spurgt
– Dyrke eget konkurrence- og vinderinstinkt for at blive topdommer – men samtidig forstå den sociale og kollegiale afhængighed af kolleger
– Vise solidaritet og loyalitet med kolleger på alle niveauer
– Dele konstruktivt ud af sin viden og erfaring til dommerkolleger
– Kunne modtage feedback på en ubetinget konstruktiv måde fra kolleger, udviklere, mentorer
– Fremstå som en god rollemodel, som KFD kan være stolt af at have med i talentprogrammet.

Fysik, dvs. eksempelvis
– Som minimum til enhver tid kunne bestå den højeste fysiske test tilgængelig (FIFA/UEFA)
– Som minimum leve op til DBU’s forventninger til fedtprocent og vægt
– Altid have et fysisk overskud, således at manglende fysiske evner aldrig bliver stopklodsen for udvikling/oprykning
– Have indsigt i grundlæggende, træningsmæssige principper og øvelser.

Lovkendskab, dvs. eksempelvis
– Som minimum til enhver tid at kunne bestå de teoretiske krav, der stilles til DBU’s teoritest
– Altid have et teoretisk overskud, således at manglende teoretiske evner aldrig bliver stopklodsen for udvikling/oprykning
– Kunne omsætte teori til praktisk dommergerning
– Kunne formidle fodboldloven for ikke-dommere.

Ud over alle ovenstående kriterier skal et linjedommer-talent specifikt også have, eller gennem udvikling kunne få, følgende:
– Kunne indgå i et team – og kende sin rolle
– Være fleksibel – og dermed kunne forholde sig til forskellige dommertyper
– Være en god og loyal assistance for enhver dommer.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hilsen Talentchefen

Hi, I’m Mirza Hasanbasic