Referat af Københavns Fodbold-Dommerklubs generalforsamling, tirsdag den 26. januar 2021 kl. 19.00

Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 19.06 startede årets generalforsamling i KFD. Dette foregik over Zoom, da vi ikke havde mulighed for at mødes alle sammen. 52 medlemmer deltog virtuelt. Kasper Darfelt fra DBUK og Kim Hansen fra DFU var blevet inviteret og deltog som gæster.

Vi startede aftenen ud med en gennemgang af hvordan Zoom fungerede. Det var Kristian Brkic, som var teknikmanden og gav gennemgangen.

Herefter startede årets generalforsamling, hvor vi traditionen tro lagde ud med at mindes de medlemmer, som er gået bort i årets løb. Niels Thomasen sagde nogle flotte mindeord om Jens Moestrup og Erik Eriksen, hvorefter vi alle holdt et øjebliks stilhed.

Vi takker for respekten!

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bjarne Nigaard som dirigent. Dette var der ingen indvendinger til.

Bjarne konstaterede, at bestyrelsen sendte indkaldelsen til GF ud den 25. december, hvorfor indkaldelsen er gyldig jf. vedtægterne. Den 11. januar ændrede bestyrelsen lokationen, da det ikke var muligt at samles til en GF, og derfor blev mødestedet Zoom. Herefter gennemgik Bjarne de juridiske aspekter for at kunne afholde GF 2021 via Zoom. Ved at indkalde alle medlemmer til at kunne deltage, have taleret og kunne afgive anonym stemme, er hensynet i vedtægten opfyldt. For at sikre, at bestemmelsen om personligt fremmøde ikke hindrer en virtuel beslutningsproces, fastsættes den fysiske lokation med formand, kasserer og teknikmand som den fysiske generalforsamling, der således bekræfter alle zoom-mødets beslutninger. Lovligheden og rigtigheden af årets GF blev ud fra disse hensyn tiltråfdt uden bemærkninger fra medlemmerne.

Som referent valgtes Oliver Simbold. Valg af stemmetællere blev udskudt indtil et evt. behov herfor ville opstå.

 

2. Bestyrelsens beretning

Den fungerende formand, Darko, fik ordet hvor han snakkede om året der er gået.

Vi startede fint ud i 2020 med teori- og løbetest, løbetræning i Prismen og teorimesterskab den 10. marts, som var dagen inden, at landet lukkede ned. Herefter blev det et år, hvor vi ikke kunne mødes og samles som vi plejer.

Afslutningsfesten blev afholdt på Zoom med at spil banko. Her var der en masse præmier, som ikke er blevet udleveret til vinderne endnu, da det ikke har været muligt at samles. Oliver har gevinsterne derhjemme, og han har styr på hvem der mangler at få udleveret præmierne.

I november blev der købt to nye futsalbolde samt en højtaler, men de kom kun i brug fire gange, inden at hallerne igen blev lukket ned.

2020 bød også på andre væsentlige ting.

DFU fik en ny bestyrelse efter længere tids uroligheder.

KFD’s tidligere formand, David Nissen, valgte at trække sig.

Darko slog et slag for, at vi under ingen omstændigheder vil acceptere vold mod dommerne. Vi havde et tilfælde i 2020. Hvis det sker for dig, skal du afbryde kampen og ringe til bestyrelsen hurtigst muligt.

Tranieeprogrammet har ikke været oppe og køre de seneste år, men det lovede Darko at det ville her i 2021.

Selvom vi ikke har kunne dømme så mange kampe som vi plejer, har medlemmerne via kampfordeleren, Tom K, fået indtjent 6400kr. til fælleskassen.

To KFD’ere har været med til at uddanne en masse nye dommere via DBUK’s online dommeruddannelse. Stærkt arbejde af Henrik Niclasen og Jonathan Nilton.

KFD lavede en indsamling til de hjemløse via Ombold, disse penge vil blive overrakt til den første advokat- eller ingeniørkamp.

En stor tak skal lyde til Mogens Høireby, som har valgt at stoppe som effektmand i KFD. Bestyrelsen vil kigge efter en til at tage over, og vi tager meget gerne imod ansøgninger.

 

Talentgruppen:

Vi har fire talenter pt.

Andreas, Lucas, Caper og Søren.

I talentgruppen har der været nogle samlinger og træninger i årets løb som bl.a. er:

Formidlinger under pres – medietræning.

Fællestræning på Kløvermarken.

Hjemmeopgaver omkring kommunikation i efteråret.

Nonverbal kommunikation i december.

Med i VAR-rummet med Kasper Madsen i oktober.

Oplæg om CTG/RTG med Lars Skibild.

Henrik Sønderby blev hyldet efter at han den 11. november vinkede sin kamp nummer 400 i Superligaen. Flot og stort tillykke til Henrik.

Beretningen blev herefter taget til efterretning uden bemærkninger.

 

3. Beretning vedr. indrangering

Niels-Erik van Zeijst fik ordet og kom med beretningen om indrangeringen.

Der var ikke sket der store, da der ikke har været nogen udviklinger, da de er blevet konverteret til vejledninger til de mange nye dommere. Dette skyldes økonomien i DBUK.

Indrangeringsberetningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

 

4. Årsregnskab

Regnskab v. Niels Thomasen.

Kassereren fremlagde regnskab og balance, og kommenterede de væsentligste poster.

Niels fortalte, at bestyrelsen vil se på en Mobilepay løsning til kontingentet, da der hvert år er mange medlemmer, som ikke får betalt kontingent når det skal, eller ved senere opkrævninger. Vi vil også ved kommende arrangementer se om de tilmeldte medlemmer har betalt kontingent, ligesom vi gør det til GF.

Derudover er der blevet investeret 275.000 kr. af foreningens midler.

Regnskabet blev efter fremlæggelsen enstemmigt godkendt.

 

5. Budget og kontingent

Budget v. Niels Thomasen.

Kassereren fremlagde forslag til budget, inkl. forslag om uændret kontingent.

Dette blev enstemmigt godkendt.

 

6. Indkomne forslag:

Nummer 1 var Tom K’s forslag, som han havde trukket tilbage.

 

Nummer 2 var et forslag fra bestyrelsen, som lød:

§6 stk 2 – kontingent

For aktive medlemmer opkræves kontingent helårligt. Opkrævning udsendes med betalingsfrist senest i maj.
Ved indmeldelse som aktivt enkeltmedlem i klubben inden et år efter bestået dommereksamen, er medlemmet kontingentfrit i det første halvår.

Ændres til:

For aktive medlemmer opkræves kontingent helårligt. Opkrævningen udsendes med betalingsfrist senest 1.marts.
Ved indmeldelse som aktivt enkeltmedlem i klubben inden et år efter bestået dommereksamen, betaler medlemmet kun ½ kontingent.

Ændringen blev efter forslag fra flere medlemmer herefter lavet om til:

For aktive medlemmer opkræves kontingent helårligt. Opkrævningen udsendes med betalingsfrist senest 1.marts.
Ved indmeldelse som aktivt enkeltmedlem i klubben inden et år efter bestået dommereksamen, betaler medlemmet kun ½ kontingent det første år.

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

7. Valg til bestyrelsen

Så blev det tid til valg af bestyrelse jf. § 12, stk. 2 og 3.

På valg var:

Formand – i stedet for David

2 bestyrelsesmedlemmer – i stedet for Darko, samt Olivers plads

Suppleant – i stedet for Kristina i den resterende valgperiode

Bestyrelsen var inden starten på GF informeret om følgende medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen:

Navn – Kandidatur

Darko Haramija – Formand

René Aagerup – Bestyrelsesmedlem

Oliver Simbold – Bestyrelsesmedlem / genopstiller

Kristian Brkic – Suppleant

 

Følgende fra bestyrelsen er ikke på valg i 2021

Niels Thomasen

Henrik Kjærsvold-Niclasen

 

Skulle der opstår kampvalg, ville dette blive udskudt til et tidspunkt, hvor vi kunne samles.

Dette skete ikke, og valgt uden modkandidater blev:

Darko blev valgt som formand.

René Aagerup blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Oliver blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Kristian blev valgt som suppleant for et år (den resterende periode).

 

8. Valg af revisorer og suppleanter

Kassereren oplyste, at bestyrelsen indstiller til genvalg af revisor og suppleanter.

Revisorer:

Morgens Høireby

Bjarne Nigaard

Suppleant:

Preben Jacobsen

Alle blev genvalgt uden modkandidater.

 

9. Eventuelt

Under eventuelt kom Kim Hansen, formand for DFU, på banen.

Han kunne berette om, at den nye DFU bestyrelse er en åben og aktiv bestyrelse. Det er en ny start for DFU, som også har oprettet en ny Facebookside.

Kasper Darfelt fra DBUK kunne berette om et underskud på lidt over 1 mio. hos DBUK.

En masse nye uddannede dommere, som blev uddannet i den tidligere omtalte onlineuddannelse. En tak lød til Henrik og Jonathan for uddannelsen af de nye dommere.

En tak for indsatsen og tålmodigheden lød også til alle andre.

DBUK’s GF er udsat til marts. Her skal der bl.a. stemmes om DBUK nedlæggelse og oprettelse af DBU øst.

Efter afslutningen på den officielle GF, skulle vi finde et medlem, som skal til Færøerne.

Her var der tre medlemmer, som var blevet indstillet af andre medlemmer. De var:

Søren Bruus

Rene Krarup

Mogens Høireby

 

Mogens vandt med 52% af stemmerne. 90% af deltagerne stemte.

 

Tak for en meget anderledes generalforsamling, vi glæder os til at se jer alle igen.

 

Referatets rigtighed bekræftes

Bjarne Nigaard – dirigent & Oliver Simbold – referent

Referat af KFD’s generalforsamling 2021