KFD
Nyheder

Dagsorden for generalforsamling 2023

Københavns Fodbold-Dommerklub
Generalforsamling 2023
Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19.00
Frederiksberg Hallerne

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelses beretning for det forløbne år

3. Beretning for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger og indrangering

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder fastsættelse af kontingent

6. Behandling af evt. indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Ad pkt. 6

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§8 Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen ønsker at tilføje et ekstra ”punkt” i vedtægterne.

Forslag:

§8 stk. 3

Bestyrelsen kan i helt særlige situationer, hvor forholdene kræver det, beslutte, at foreningens generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, afholdes fuldstændig eller delvist virtuelt, dvs. via en digital mødeplatform. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer, som anvendes ved virtuel generalforsamling. Det digitale værktøj, der anvendes, skal være tilgængeligt for alle medlemmer. Der må ikke ved anvendelsen af digitale værktøjer stilles krav om profil på sociale medier. Afstemninger skal kunne foretages retvisende og betryggende, under hensyn til medlemmernes rettigheder og vedtægternes bestemmelser.

Hi, I’m Oliver Simbold