Der indkaldes hermed til generalforsamling 2020 tirsdag d. 28. januar kl. 19:00 i Frederiksberghallerne på Jens Jessens Vej.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Beretning for det forløbne år, bl.a. vedr. udviklinger og indrangering.
4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse, jævnfør paragraf 12, stk. 2 og 3.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar før generalforsamlingens afholdelse.

Evt. forslag kan mailes til formand@fodbolddommer.dk

Mvh

Bestyrelsen

Categories: Nyheder